เดือน พฤษภาคม 2556

เดือน พฤษภาคม 2556


               
          ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยกับข่าวสารฉบับที่ 13 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ผ่านเข้าไป
 กลางปีแล้วนะค่ะ สำหรับในเดือนนี้ ก็มีวันสำคัญ ๆ อยู่หลายวัน  สำหรับสำหรับเราชาวคนใช้แรงงานกัน  นั่นก็
 คือ "วันแรงานแห่งชาติ " ซึ่งก็ทราบกันดีว่า  ตรงกับวันที่ 1  ของเดือน  พฤษภาคม ของทุก ๆ ปี   วันนี้ก็จะ
 เป็นวันเที่ยวพักผ่อนสำหรับพี่น้องชาวไทยคนใช้แรงงานกันทุกคน ซึ่งในกรุงเทพฯและรอบนอกเขตปริมณฑล
 ก็ได้มีการจัดงานต่าง  ๆ  เพื่อให้ทุกท่านได้เที่ยวพักผ่อนกันนะค่ะก่อนอื่นเราได้ทราบที่มาที่ไปของวันแรงงาน
 แห่งชาติกันและ สถานที่ต่าง ๆ ก็ได้มีการจัดงานเพื่อให้ทุกท่านได้เที่ยวพักผ่อนกันค่ะ
     พ.ศ.2477  ได้มีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดหางาน   และศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานทั่วไป  ในปี  พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ มีการขยายกิจการ ด้านแรงงานสัมพันธ์    มากขึ้นและประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับแรกในปี  พ.ศ. 2508 และได้มีการจัดตั้งกรมแรงงาน  ขึ้นอีกทั้งประกาศใช้ พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทของแรงงาน ปัจจุบันการบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงแรงงาน    และสวัสดิ์การสังคมมีงานสำคัญต่าง ๆ มากมายที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับแรงงานดังนี้
     1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ และให้นายจ้างได้คนมีคุณภาพดีมาทำงาน 
    2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางประ
 กอบอาชีพที่เหมาะสม ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล และเหมาะสมแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจ
    3. การพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงาน ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อโดยการฝึกแบบเร่งรัด
    4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนให้มีสวัสดิการต่างๆ
    5. งานแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึง
 ลักษณะและสภาพของปัญหา ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งอื่น ๆ
 
      ส่วนวันสำคัญทางศาสนาที่ถือว่าสำคัญในระดับสากลเลยที่เดียวนั่นก็คือ  "วันวิสาขบูชา"   ตรงกับวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 6  ตามปฏิทินจันทรคติของไทย  ซึ่งมักจะตรงกับ เดือนพฤษภาคมถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิด3 เหตุการณ์  สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่  เวียนมาบรรจบกัน  ใน  วันเพ็ญเดือน 6  แม้จะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกัน  นับเวลาหลายสิบปีซึ่งเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ 3  ประการ คือวันที่  พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน
      ปรากฎหลักฐานว่าวันวิสาขบูชาเริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทย   ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือเมื่อ
 ประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกุราชกษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธ
 บูชา จากนั้นกษัตริย์ลังกา พระองค์อื่นๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบทอดต่อกันมา
      วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน    เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา
 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มี
 ต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดใน
 วันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์   มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรง
 ชีวิตต่อไปกันนะค่ะ


 
HC  SERIES
       
        สำหรับข่าวสารของบริษัท ในเดือนนี้ดิฉันขอนำเสนอสินค้ารุ่นพิเศษของ WAIN เป็น ซึ่งมีคุณสมบัติใน
 การใช้งานสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน และทนการสั่นสะเทือนระดับสูง เช่น
 อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่   สำหรับสินค้าในรุ่นนี้  จะมีอยู่ 2 ขนาด คือ    HC-350 (350A/2000-
 400V)  และขนาด HC-650(650A/4000V)    จะเห็นได้การใช้งานของกระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูงจึงเหมาะมาก
 สำหรับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และทนความร้อนได้ดี   สำหรับเดือนนี้ดิฉันขอเสนอ
รายละเอียดสินค้าของ รุ่น
 "HC-350" ก่อน และในเดือนหน้า จะมาเสนอรายละเอียดรุ่นต่อไปค่ะ            

 
HC-350 Technical Characteristics

 

Specifications DIN EN 60 664 DIN EN 61 984
Approvals                                   
Inserts        Contacts  
Electrical data acc. to DIN EN 61 984   Meterial Copper alloy
Without adapter   Surface Silver
Working current 350A Contact resistance <0.2m
Working voltage 2000V Axial screw terminal  
Pated impulse voltage 12kV - Wire gauge 35-70 mm² / 95-120 mm²
Pollution degree 3 - AWG 1-00 / 000-0000
With adapter   - Hexagonal wrench SW 5
Working current 350A - Tightening torque mm² 35 50 70 95 120
Working voltage 4000V   Nm 8 10 12 14 16
Rated impulse voltage 15kV Stripping length 19+¹ mm
Pollution degree 3 Max. cable diameter 19.5 mm
Insulation resistance >10 Screw terminal  
Material polyamide PC - Thread M 10
Limiting temperatures -40º C....+125ºC - Hexagonal wrench SW 17
Flammability acc. to UL 94 V0 - Tightening torque 14 Nm
Mechanical working life >500    
Hood Frame Housing
HP6B/H-TEH-2S-M25 HF6B-001C                    HP6B/H-BK-2H             
HP6B/H-TEH-2S-M25    

Hood Frame Housing
HP16B/H-TEH-2S-2M25 HF16B-002C HP16B/H-BK-2H

Hood Frame Housing
HP24B/H-TEH-2S-2M25 HF24B-002C HP24B/H-BK-2H
       
 
Assembly Details
 
ขั้นตอนที่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล
จะต้องไม่เกิน 19.5 มม. ใส่สายเคเบิล 19 มม.ผ่านฮูด


 
  ขั้นตอนที่ 2 กด Han HC ติดต่อกับ NC สายเคเบิลและ
AP-plytinhtening แรงบิด ตาม ตารางที่ 1 โดยใช้เครื่องมือ
หมุนสายเคเบิล ให้ยึดพอดี เพื่อลดการเคลื่อนไหวของสาย
เคเบิลกลับแกน
 
ขั้นตอนที่ 3 ย้ายแผ่น D เข้าติดต่อกับ HC   ขั้นตอนที่ 4 ยึดกรอบ E บนทรงหกเหลี่ยมให้ติดต่อ HC โดยให้สามารถหมุนเปลี่ยนได้ภายใน 60องศายึดกรอบ Eเข้า
 
ขั้นตอนที่ 5 กลับฮูดมาทางด้านที่อยู่ภายใน   ขั้นตอนที่ 6 ยึดสกรู M3 ทั้งสี่ตัวเข้ากับฮูด และขันยึดสายเคเบิลด้านหลังตามข้อมูลเฉพาะของผู้ผลิตแนะนำ
ขั้นตอนที่ 7 ในระหว่างการขันเฟรมจะต้องพิจารณาแรงบิด ดังนี้
     - จุด A ต้องเท่ากับ 0.5 นิวตันเมตร
     - จุด B ต้องเท่ากับ 1.5 นิวตันเมตร
     - จุด C ต้องเท่ากับ 0.25 นิวตันเมตร 
 
     

       สุดท้ายนี้ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การ
 สนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด และทางเราสัญญาว่าจะนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้กับทุก ๆ
 ท่านตลอดไป แล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวสารฉบับเดือน มิถุนายน นะค่ะ   สวัสดีค่ะ
                                                                    

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้