2016.07.48 ภาพบรรยากาศ ภายในงาน"โพรแพ็ค เอเชีย 2016"

2016.07.48 ภาพบรรยากาศ ภายในงาน"โพรแพ็ค เอเชีย 2016"

 
 
สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ กับข่าวสารฉบับ เดือน กรกฎาคม
          ในวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2559 นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ คือ วันอาสาฬหบูชา โดยวันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นคร้ังแรก

           สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั้นคือ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปี 2559 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา เท่าใดนัก ดังนั้น วันนี้เรามีประวัติวันอาสาฬหบูชามาฝากกันค่ะ

           วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดก่อนพุทธศักราช 45 ปี


สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ 
1.มัชฌิมาปฎิปทา หรือ ทางสายกลาง เป็นข้อปฎิบัติที่เป็นกลางๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่างหนึ่งอย่างใด คือ
          -การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลิน หมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค
          -การสร้างความลำบากแกตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการ ทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

 
2.อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่
          1.ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันจามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

          2.สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ           

          3.นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
            4.มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัยหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
        พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้
           
  
        เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาทาง บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า โพรแพ็ค เอเชีย 2016    ที่  ไบเทค  บางนา เมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานี้เอง ภายในงานพบกับการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดย 1,600 บริษัท จาก 44 ประเทศ และอีก 14 พาวิลเลียนจากนานาชาติ อาทิ สาธารณะรัฐประชาชนจีน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, สเปน, ไต้หวัน, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา มีเครื่องจักรจากทั่วโลกมาจัดแสดงกว่า 4,500 ชิ้น เต็มพื้นที่การจัดงาน 45,000 ตารางเมตร ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเพิ่มคุณภาพและเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของตน ทางบริษัท ฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเรา ร่วมไปถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในต่าง ๆ ของสินค้าของเราค่ะ ดิฉันเองก็ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากทุกท่านด้วยค่ะ
 
ภาพบรรยากาศ ภายในงาน "โพรแพ็ค เอเชีย 2016"
 
 
 
Flexicon ULTRA - The Power of One
 
 

ใหม่! Flexicon ULTRA
     เหมาะสำหรับที่ไม่ใช่โลหะท่อ แก้ปัญหาท่อที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบที่สำคัญ มอบประสิทธิภาพการทำงานทุกรอบเดียวผลักดันบิดและประทับตราเหมาะสมที่เป็นรวดเร็วปลอดภัยได้ยอดเยี่ยม ดึงประสิทธิภาพความแรงของการสั่นสะเทือนและประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิกและการป้องกันน้ำและฝุ่นประสิทธิภาพการปิดผนึก

-ดึงออกสมรรถนะความแรง
-ป้องกันน้ำและฝุ่นและประสิทธิภาพการปิดผนึก
-ผลการดำเนินงานและการสั่นสะเทือนแบบไดนามิกซูพีเรีย
-ผลการดำเนินงานป้องกันการงัดแงะ
-ชิ้นหนึ่งง่ายๆดันพอดี


คุณสมบัติและประโยชน์
การเสนอขายความสมบูรณ์แข็งแรงและประกัน Flexicon ULTRA เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานที่สำคัญ

ความสมบูรณ์
- One Piece – บูรณาการการปิดผนึกเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ IP68, IP69 
- ง่ายๆดันบิดและการเชื่อมต่อ

ความมั่นใจ
- 360˚เข้มแข็งทั้งหมดฟันรอบ
-
แรงดึง 70kg 
- ป้องกันการงัดแงะแบบไดนามิกและการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพ

ความสมบูรณ์
- ปิดผนึกอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือ
- ทดสอบอย่างอิสระสุดขั้ว
- ผู้ผลิต UK
 
การทดสอบและการประยุกต์ใช้
-ความเสี่ยงของความล้มเหลวการป้องกันสายเคเบิลสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องของเพาเวอร์ / Supply ข้อมูลและระบบความซื่อสัตย์
-Flexicon ULTRA เป็นทางออกที่ดีที่สุดของโลกเพื่อปกป้องสายและเสี่ยงติดตั้งที่สำคัญเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและการใช้งานทางเทคนิคเรียกร้อง Flexicon ULTRA เกินความคาดหวังเมื่อมันมาถึงประสิทธิภาพการป้องกันสายเคเบิ้ล

 
   
           
                   
                    

 
Flexicon ULTRA เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการ
-ความเรียบง่าย: One Solution ชิ้น -ไม่มีชิ้นส่วนที่แยกต่างหาก
-ระดับสูงของ Ingress การป้องกัน: IP66, IP67, IP68 IP69 และประสิทธิภาพการทำงาน
-ประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิก: ความต้านทานแรงดึงสูงสุดที่ไม่ใช่โลหะที่เหมาะสมไม่เกิน 70 กก
-น้ำหนักเบา: ส่วนประกอบอโลหะ
-ความน่าเชื่อถือ: ทดสอบสุดขั้ว
-ความต้านทานการกัดกร่อน: ประสิทธิภาพการทำงานชีวิตยาว

 
 
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบสุดขั้วเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมทางเทคนิคเรียกร้อง
  -ตัวอย่างเช่นในการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำและฝุ่น IP68 ที่เราได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นระดับความลึก 1 เมตรเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมงที่ไกลเกินกว่าข้อกำหนดของมาตรฐาน BS EN IEC 60529
      -เรายังได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับ 2 บาร์ (เทียบเท่ากับระดับความลึก 20 เมตร) เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

 
 
 
 
        สุดท้ายนี้ บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯมาโดยตลอด และทางเราสัญญาว่าจะนำเสนอสินค้าที่ดี และมีคุณภาพให้กับทุกๆท่านตลอดไป แล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวสารฉบับเดือน สิงหาคม นะค่ะ 
 

"TITAN'S GROUP COMPANY"
  
 
 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้